خداوندا ...

دادهایت ، داده هایت و گرفته هایت را شکر

که داده هایت نعمت نداده هایت حکمت و گرفته هایت آزمایش استحلول ماه مبارک رمضان مبارک

خدا توفیق بندگی رو بهمون بده