میترسم از اون لحظه ای که امیرالمومنین می فرمایند والدین از فرزندان و فرزندان از والدین فرار می کنن .
همون زمانی که به اندازه پنجاه هزار سال طول می کشه (طبق آیه قرآن)

آره اونروز روز حساب و کتابه که باید حق به حق دارش برسه
الکی خودمونو گول نزنیم که خدا مهربانه و میبخشه ، تا روی زمینی میبخشه ولی وقتی که دیر شد و رسیدی به روز حساب فقط نوبه عدالت خداس که باید گناه کار زجر ببینه و مومن نعمت فراوان ببینه که عدالت اجرا بشه و حق به حق دار برسه .

میترسم از اون روزی که ... راستی و فیها خالدون "یعنی اونجا همیشگی (جاودان) میشیم"