خسته ام

خوابیم ... گوشی

بیداریم ... گوشی

خسته ایم ... گوشی

موقع استراحت ... گوشی

در جمع خانواده ... گوشی

پیش دوستان ... گوشی

خنده ... گوشی

شادی ... گوشی

غم ... گوشی

تنهایی ... گوشی

صله رحم ... گوشی

دایی ... گوشی

عمو ... گوشی

خاله و عمه هم ... گوشی

حتی در سرویس بهداشتی هم ... گوشی

درد داریم ... گوشی

روزه ... گوشی

نماز ... گوشی

نماز شب ... گوشی

یاد خدا ... گوشی

ذکر ... گوشی

صلوات ... گوشی

دعا ... گوشی

قرآن ... گوشی
خسته ام از این همه استفاده نابجا از گوشی ، منظورم همین تلفن های هوشمند است ، همین موبایل ها ، همینی که جای همه چیز را برای ما گرفته . حتی لذت با خانواده بودن راخسته ام