در تعجبم که چرا شرم و حیا از بین رفته

آرایش می کنن و توی خیابان ها پرسه میزنن ، میگن عادی شده

لباس های ناجور و عریان می پوشن ، میگن عادی شده

مو سر رو بیرون میندازن که حتی لخت هم بکنن ، میگن عادی شده

آستینا رو تا بازو میزنن بالا انگار میخوان وضو بگیرن ، میگن عادی شده

مانتو جلو باز میپوشن و یه تاب چسبان زیرس که همه برآمدگی ها معلومه و حتی ناف مبارک هم بیرونه ، میگن عادی شده ، بعد میان میگن مگه چادر حجابه فقط ؟؟؟؟؟؟؟

رابطه با نا محرم و بگو بخند ، میگن عادی شده

هر مجلس و مهمونی رفتن ، میگن عادی شده

عادی شده ؟؟؟؟؟؟

آره عادی شده شرم و حیا نابود شده و هرزگی عادی شده

میری مغازه خرید کنی روی بدترین کالای های اون مغازه قیمت زده ولی تو خیابون ها فروختن خود و بدن عادی شده و رایگانه

بعد میگیم سن ازدواج هم بالا رفته !!!!

آره هرزگی و بی شرم و حیایی عادی شده

واقعا عادی شده !!!!!!!!!!!!