بسم الله الرحمن الرحیم

توضیحات اضافی حذف شد . ببخشید

ترجمه آیه 222 سوره بقره :

از تو درباره حیض می پرسند ، بگو : حیض حالت نا ملایم و زیان باری است ، پس در زمان حیض از آمیزش با زنان کناره گیری کنید و با آنان نزدیکی ننمایید تا پاک شوند و هنگامی که پاک شدند از جایی که خدا به شما فرمان داده با آنان آمیزش کنید یقینا خداوند کسانی را که بسیار توبه می کنند و کسانی که خود را با پذیرش انواع پاکی ها از همه آلودگی ها پاکیزه می کنند دوست دارد .منبع : جز دوم قرآن سوره مبارکه بقره آیه شریفه 222 صفحه 35