سلام دوستان عزیزم

عقد به دو نوع است ، عقد موقت و عقد دائم ، خواندن عقد هم به دو نوع است ، توسط خود فرد یا دادن وکالت به شخص دیگر ، خواندن عقد منوط بر رضایت پدر دختر است .

کلیات توضیح بنده بر حول همین یک خط اول است .

بعد از خواستگاری و توافق طرفین باید آشنایی با هم بیشتر شود که این موقع بهتر است عقد موقت و توسط طرفین خوانده شود در حضور هر دو خانواده ، با خواندن عقد موقت دختر و پسر به هم محرم می شوند . مدت آنرا هم تا زمان عقد دائم انتخاب می کنیم و حتما باید مهریه ای برای عقد موقت نیز در نظر گرفت که سبک باشد بهتر است .

عقد دائم را خود دختر و پسر می توانند بخوانند اما به غلط رسم شده که فقط وکالت میدهیم . بهتر است چند روزی قبل از عقدی که توسط آن فردی که به او وکالت می دهیم ، خود فرد عقد خودش را بخواند و عقد توسط وکیل سوری برگزار شود .

از زمان عقد تا عروسی را نامزدی میگویند که باید ها و نباید های آنرا شرح خواهم داد .