سلام دوستان عزیز

حق یک ایرانی خیلی بیشتر از ایناس

ما به خاطر حفظ دینمون جنگ می کنیم ، شهید می دیم .

بخاطر غیرتمون جلوی همه قدرت ها می ایستیم .

پس حق ایرانی بیشتر از این چیزاس

به خودمون افتخار کنیم و به همدیگه احترام بذاریم .